ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH

Wypełnij formularz zamówienia:

Szkolenie może zostać zamówione przez jedną placówkę

lub przez kilka placówek działających w porozumieniu.

Będzie ono realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

By zamówić szkolenie, należy wypełnić formularz i przesłać na adres sekretariat@odntarget.pl

szkolenie-czytelnictwo-formularz


„TECHNIKA  KAMISHIBAI  JAKO  SKUTECZNY  SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  DZIECI  W  WIEKU  PRZEDSZKOLNYM  I  WCZESNOSZKOLNYM  DO  ODBIORU  DZIEŁ  LITERACKICH”

Czas trwania szkolenia: 2h.

Koszt szkolenia: 2 000,00 zł – do 30 osób.

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie kierowane jest do placówek, które chętnie wykorzystują w procesie dydaktycznym innowacyjne narzędzia. Jest to oferta dla nauczycieli poszukujących nowych, nietypowych form kreowania potrzeb czytelniczych wśród swoich podopiecznych.

Cel ogólny szkolenia:

Wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystania kamishibai w promocji czytelnictwa.

Metody i formy pracy:

warsztaty z elementami wykładu, prezentacja techniki

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników z historią kamishibai.
 2. Omówienie technicznych aspektów pracy z kamishibai.
 3. Wskazanie sposobów wykorzystania kamishibai w promocji czytelnictwa.
 4. Przedstawienie możliwości wykorzystania kamishibai w procesie dydaktycznym.

Przewidywane efekty szkolenia:

Nauczyciele posiądą umiejętność skutecznego wykorzystywania techniki kamishibai w procesie dydaktycznym, co w efekcie przełoży się na wzrost zainteresowania dzieci literaturą.

Grupa docelowa:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Pracownicy świetlicy i biblioteki.

broszura

 • do realizacji szkolenia niezbędny jest projektor

„WSPOMAGANIE  RODZICÓW  W  BUDOWANIU 

CZYTELNICZYCH  ZAINTERESOWAŃ  DZIECI”

Czas trwania szkolenia: 3h.

Koszt szkolenia:

900,00 zł – do 10 osób.

1 300,00 zł – do 20 osób.

1 600,00 zł – powyżej 20 osób

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie kierowane jest do placówek, w których istnieje potrzeba wzmocnienia zainteresowania dzieci czytelnictwem oraz większego włączenia rodziców w edukację dzieci.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze współpracy z rodzicami w zakresie wspierania czytelnictwa.

Metody i formy pracy:

warsztaty z elementami wykładu, dyskusja, burza mózgów, praca w grupie

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie włączania rodziców w aktywne wspieranie edukacji dzieci.
 2. Poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie wpływu rodziców na stosunek dziecka do czytania i sposobów modyfikowania go.
 3. Stworzenie programu współpracy z rodzicami w zakresie rozwoju czytelnictwa dostosowanego do konkretnej placówki.

  Przewidywane efekty szkolenia:

  Zwiększenie umiejętności organizacji współpracy z rodzicami. Wzrośnie wiedza nauczycieli na temat tego jaką rolę odgrywają rodzice w kształtowaniu czytelnictwa. Wypracowany zostanie plan pracy, na podstawie którego nauczyciele będą mogli prowadzić efektywną

  współpracę z rodzicami.

Grupa docelowa:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Pracownicy świetlicy i biblioteki.

Nauczyciele języka polskiego.

Wychowawcy klas 4-6.

small beautiful child reading a book

 • do realizacji szkolenia niezbędny jest flipchart i pisaki, ewentualnie tablica i kolorowa kreda

„SKUTECZNE SPOSOBY NA REGULARNĄ PRACĘ CZYTELNICZĄ NA LEKCJI”

Czas trwania szkolenia: 3h.

Koszt szkolenia:

900,00 zł – do 10 osób.

1 300,00 zł – do 20 osób.

1 600,00 zł – powyżej 20 osób

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do szkół podstawowych, które chcą zwiększyć współczynnik dzieci, które z własnej woli sięgają po książki i czytają

nie tylko lektury.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania czytelnictwa i budzenia w dzieciach potrzeby samodzielnych poszukiwań

w zakresie literatury.

Metody i formy pracy:

warsztaty z elementami wykładu, dyskusja, burza mózgów, praca w grupie

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Nabycie przez nauczycieli umiejętności organizacji przestrzeni sprzyjającej sięganiu dzieci po książkę.
 2. Poszerzenie wiedzy w zakresie potrzeb czytelniczych najmłodszych.
 3. Poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie edukacji czytelniczej.
 4. Stworzenie programu edukacji czytelniczej w przedszkolu.

Przewidywane efekty szkolenia:

Zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji czytelniczej dzieci w wyższych klasach szkoły podstawowej. Wzrośnie wiedza nauczycieli na temat metod wspierania czytelnictwa możliwych do stosowania w starszych klasach szkoły podstawowej. Powstanie planu wspierania czytelnictwa adekwatnego dla danej placówki.

Grupa docelowa:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Pracownicy świetlicy i biblioteki.

Nauczyciele języka polskiego.

 

child-315049_960_720

 • do realizacji szkolenia niezbędny jest flipchart i pisaki, ewentualnie tablica i kolorowa kreda

„PRZEDSZKOLE Z KSIĄŻKĄ – BUDOWANIE PRZESTRZENI I CZASU

W CELU KSZTAŁTOWANIA CZYTELNICZYCH ZAINTERESOWAŃ DZIECI”

Czas trwania szkolenia: 3h.

Koszt szkolenia:

900,00 zł – do 10 osób.

1 300,00 zł – do 20 osób.

1 600,00 zł – powyżej 20 osób

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do przedszkoli, w których istnieje potrzeba zwiększenia zainteresowania dzieci czytelnictwem

i wypracowanie kultury codziennego obcowania ze słowem pisanym.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji przestrzeni oraz zajęć wspierających czytelnictwo.

Metody i formy pracy:

warsztaty z elementami wykładu, dyskusja, burza mózgów, praca w grupie

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie włączania rodziców w aktywne wspieranie edukacji dzieci.
 2. Poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie wpływu rodziców na stosunek dziecka do czytania i sposobów modyfikowania go.
 3. Stworzenie programu współpracy z rodzicami w zakresie rozwoju czytelnictwa dostosowanego do konkretnej placówki.

  Przewidywane efekty szkolenia:

  Zwiększenie umiejętności kształtowania przestrzeni sprzyjającej czytelnictwu. Wzrośnie wiedza nauczycieli na temat tego, jak należy pracować z dziećmi i jakie formy pracy przystosowane są
  do wieku przedszkolnego. Wypracowany zostanie plan pracy, na podstawie którego nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia.

Grupa docelowa:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego.

cactus-1063094_960_720

 • do realizacji szkolenia niezbędny jest flipchart i pisaki, ewentualnie tablica i kolorowa kreda