KSZTAŁTOWANIE POSTAW / WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Wypełnij formularz zamówienia:

Szkolenie może zostać zamówione przez jedną placówkę

lub przez kilka placówek działających w porozumieniu.

Będzie ono realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

By zamówić szkolenie, należy wypełnić formularz i przesłać na adres sekretariat@odntarget.pl

szkolenie-postawy-formularz


„ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW,

CZYLI BUDOWANIE POSTAW POKOJOWYCH WŚRÓD DZIECI”

Czas trwania szkolenia: 3h.

Koszt szkolenia:

900,00 zł – do 10 osób.

1 300,00 zł – do 20 osób.

1 600,00 zł – powyżej 20 osób

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do placówek, w których występują konflikty między dziećmi i istnieje potrzeba edukacji w zakresie pokojowego samodzielnego ich rozwiązywania przez uczniów.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji uczniów w obszarze pokojowego rozwiązywania konfliktów

i wspierania ich w tym zakresie.

Metody i formy pracy:

warsztaty z elementami wykładu, dyskusja, burza mózgów, praca w grupie

Cele szczegółowe szkolenia:

  1. Poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie metod rozwiązywania konfliktów.
  2. Nabycie kompetencji w zakresie mediacji i wspierania uczniów w obszarze rozwiązywania konfliktów.
  3. Poszerzenie kompetencji w zakresie kształtowania postaw pokojowych.
  4. Nabycie świadomości dotyczącej wpływu emocji na możliwość rozwiązania konfliktu oraz zapoznanie nauczycieli z podstawowymi metodami radzenia sobie z tymi emocjami.

Przewidywane efekty szkolenia:

Zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie metod rozwiązywania konfliktów.

Zwiększenie świadomości nauczycieli w zakresie emocji skonfliktowanych dzieci.

Poprawa umiejętności mediacji.

Wzrost wiedzy na temat sposobów kształtowania postaw pokojowych wśród uczniów.

Grupa docelowa:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele klas 4-6.

retro-1254593_960_720


„EMPATIA WŚRÓD NAJMŁODSZYCH,

CZYLI JAK SKUTECZNIE KREOWAĆ POSTAWĘ WSPÓŁODCZUWANIA”

Czas trwania szkolenia: 3h.

Koszt szkolenia:

900,00 zł – do 10 osób.

1 300,00 zł – do 20 osób.

1 600,00 zł – powyżej 20 osób

Charakterystyka potrzeby:

Szkolenie jest kierowane do placówek, w których występują problemy z agresją, mobbingiem, prześladowaniem.

Cel ogólny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania postaw empatycznych wśród uczniów.

Metody i formy pracy:

warsztaty z elementami wykładu, dyskusja, burza mózgów, praca w grupie

Cele szczegółowe szkolenia:

  1. Poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie zjawiska empatii.
  2.  Nabycie wiedzy w zakresie czynników ułatwiających i utrudniających odczuwanie empatii.
  3. Poszerzenie kompetencji w zakresie kształtowania umiejętności współodczuwania i postrzegania drugiej osoby jako wartościowej jednostki.
  4. Poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystywania empatii w codziennych sytuacjach i rozwiązywaniu konfliktów.

Przewidywane efekty szkolenia:

Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska empatii.

Zwiększenie świadomości dotyczącej skutecznych  możliwości wykorzystania empatii.

Poprawa umiejętności wzmacniania i wykorzystania empatii w codziennych sytuacjach.

Wzrost umiejętności kształtowania empatii i postawy równościowej.

Grupa docelowa:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele klas 4-6.

friends-1013691_960_720