Category Archives: Aktualności

Cennik usług

 

lp. Nazwa
szkolenia
cena Netto cena Brutto trener ilość godzin
1. Liczę, poznaję, programuję – nauka kodowania dla najmłodszych zw z Vat 1650 Skrzypczak 3
2. Mój pierwszy program – nauka kodowania dla dzieci w szkołach podstawowych zw z Vat 1650 Skrzypczak 3
3. Dlaczego płaczę, dlaczego krzyczę? Trudne zachowania osób z autyzmem podczas terapii i w życiu codziennym zw z Vat 1240 Borowik 5
4. Terapia poprzez zabawę. Techniki pozytywnie stymulujące rozwój dzieci z autyzmem. zw z Vat 2480 Borowik 10
5. Skuteczne techniki sprzedaży 3500 4305 Błaszczuk 8
6. Zabawy i aktywności stymulujące rozwój dzieci z autyzmem, Adrian Borowik. zw z Vat 2700 Borowik 10
7. Negocjacje handlowe oraz metody i techniki wywierania wpływu. Andrzej Zdanowski. 4650 5719,5 Zdanowski 14
8. Kompendium wiedzy o zmianach w oświacie dla nauczycieli. zw z Vat 2000 Piećko 5
9. Elementy Integracji Sensorycznej i terapii ręki jako metoda wspierająca warsztat nauczyciela. Tworzenie narzędzi do badań przesiewowych w celu obserwacji zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym. 2500 3075 Lubas 30
10. Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy RODO. Nowe zasady ochrony danych osobowych w przepisach unijnych i polskich. 4000 4920 Wójcik 16

 

 

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem świadczenia usług. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

Właścicielem i administratorem serwisów internetowych www.odntarget.pl www.target-szkolenia.pl (dalej: Serwis) jest Agnieszka Cieplik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Cieplik, z siedzibą na os. Kalinowym 14B/10, 62-090 Rokietnica. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, w tym zasady zamawiania i realizacji usług szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, usług realizowanych przez Trenerów i osoby współpracujące z firmą Agnieszka Cieplik.

Przeglądanie zawartości stron internetowych www.odntarget.pl oraz www.target-szkolenia.pl nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisów są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników korzystających z serwisów.

Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu.

II. DEFINICJE:

 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisach Internetowych www.odntarget.pl oraz www.target-szkolenia.pl
 • Serwisy – strony internetowe w domenach www.odntarget.pl oraz www.target-szkolenia.pl.
 • Użytkownik – w rozumieniu Regulaminu jest to każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z serwisów.
 • Szkolenia otwarte – oznaczają rodzaj (grupę) szkoleń, które oferuję firma Agnieszka Cieplik.
 • Szkolenia zamknięte– oznaczają rodzaj usług, które dostępne są do zamówienia w indywidualny sposób i które firma Agnieszka Cieplik oferuję tylko i wyłącznie dla określonej organizacji lub firmy. Tego rodzaju usług można zamówić z poziomu serwisów poprzez przesłanie odpowiedniego zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 • Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna która przesłała formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte.
 • Uczestnik szkolenia – zamawiający lub osoba fizyczna zgłoszona przez zamawiającego będącego osobą prawną.
 • Zgłoszenie /Zamówienie – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy zgłaszającym w formie pisemnej.

III. ZASADY ZAMAWIANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH:

 1. Uczestnicy szkoleń otwartych organizowanych lub współorganizowanych przez firmę Agnieszka Cieplik oświadczają, że nie będą ich nagrywać, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Kopiowanie materiałów i wykorzystywanie kopii do odtwarzania publicznego, w świetle istniejących przepisów prawa, może odbyć się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej szkolenie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie oraz udostępnianie oryginału lub kopii materiałów szkoleniowych osobom trzecim.
 2. Firma Agnieszka Cieplik podczas prowadzonych szkoleń, może poprosić uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń otwartych. Podpisanie zgody jest dobrowolne.
 3. Każdy uczestnik szkoleń otwartych ma zapewniony komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych, certyfikat, posiłki podczas szkolenia (obiady, poczęstunek, przerwy na kawę). Udział w kursach nie obejmuje zakwaterowania w hotelu w którym odbywa się dane szkolenie. Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych. Firma Agnieszka Cieplik nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera prowadzącego kurs.
 4. Uczestnikiem szkolenia otwartego, może zostać każda osoba która dokona zgłoszenia na wybrane szkolenie z oferty dostępnej pod adresem www.odntarget.pl lub www.target-szkolenia.pl lub z oferty szkoleń opublikowanych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub zostanie zapisana przez osobę zgłaszającą.a. Zgłoszenia można dokonać poprzez zapisanie się na usługę z Bazy Usług Rozwojowych lub wysyłając zgłoszenie mailem na adres sekretariat@odntarget.pl.
 5. Płatności za szkolenie należy dokonać do 7 dni przed datą danego kursu, przelewem bankowym na konto firmy wyszczególnione w umowie.
 6. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Agnieszka Cieplik oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu i poinformowaniu o tym fakcie (w formie telefonicznej lub e-mail) firmy Agnieszka Cieplik w terminie do 7 dni przed datą kursu – firma Agnieszka Cieplik dokona zwrotu wpłaconej kwoty w wysokości 100%. Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni, to zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 80%.
 8. W każdym momencie Zgłaszającemu bezkosztowo przysługuje możliwość zmiany terminu szkolenia oraz rodzaju szkolenia przy pokryciu ewentualnych różnić w wartościach danych kursów. Zamawiający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia. Zgłoszenie zmiany osób następuje droga mailową na adres sekretariat@odntarget.pl. Jedyną konsekwencją zmiany osoby uczestniczącej w szkoleniu w terminie do 7 dni przed datą – może być brak przygotowanego certyfikatu ukończenia szkolenia dla danej osoby. W takiej sytuacji, zostanie on niezwłocznie przesłany drogą pocztową do danej osoby po zrealizowanym szkoleniu.
 9. Firma Agnieszka Cieplik zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu, jeśli szkolenie zostaje odwołane z winy organizatora/lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie
 10. W przypadku, gdy uczestnik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać drogą mailową na adres sekretariat@odntarget.pl w terminie 14 dni od daty wykonania usługi. W przypadku uznania reklamacji Zamawiający zostanie o tym poinformowany droga mailową w terminie 7 dni od jej złożenia. Efektem reklamacji może być zwrot całości opłaty wniesionej przez Zamawiającego lub wyznaczenie nowego terminu szkolenia.
 11. W przypadku usług z dofinansowaniem Zgłaszający wyraża zgodę na przeprowadzenie monitoringu usługi przez operatora środków lub instytucję przeprowadzającą audyt na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 12. Oferta szkoleń realizowanych przez firmę Agnieszka Cieplik dostępna jest na stronach www.odntarget.pl, www.target-szkolenia.pl oraz www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 13. Zapisanie się na usługę realizowaną przez firmę Agnieszka Cieplik opublikowaną na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl jest jednoznaczne z zawarciem umowy i koniecznością dokonania opłaty za usługę.

IV. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisów:

 1. Aby korzystać ze strony internetowe witalni.pl użytkownicy powinni dysponować:a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
 2. W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

V. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Bezpłatne szkolenie z programowania!

16.11.2016r. w Poznaniu odbędzie się bezpłatne szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

Programujące dziecko – skuteczne sposoby wczesnej nauki kodowania.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, sala 82.

Liczba miejsc: 50 (z 1 placówki może wziąć udział w szkoleniu 1 nauczyciel).

Prowadzący: mgr Anna Skrzypczak, metodyk NODN TARGET w zakresie informatyki i programowania. Nauczyciel dyplomowany, webmaster. W poznańskich szkołach uczy matematyki i przedmiotów informatycznych. Autorka innowacji pedagogicznej „Mała Akademia Kodowania” oraz programów nauczania Akademii Rozumino i Akademii Scottie Go!

Pobierz formularz i prześlij na adres j.karczewska@odntarget.pl do 2.11.2016r. formularz-programowanie

 _an_9159 _an_9207 _an_9068

NODN TARGET zaproszony na Europejską Noc Naukowców do Olsztyna!

Olsztyn jest jednym z dwóch miast w Polsce, które będą gospodarzem najważniejszej imprezy popularnonaukowej w Europie – Europejskiej Nocy Naukowców. Nasz Ośrodek spotkało wielkie wyróżnienie – Profesor Stanisław Czachorowski, reprezentujący Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zaprezentuje naszą bajkę edukacyjną kamishibai „Motyl cytrynek latolistek”. Mamy nadzieję, że nasz pomysł na promocję czytelnictwa i popularyzowanie nauki spodoba się nauczycielom. Zestawy kamishibai: http://odntarget.pl/kamishibai-rozwijanie-kompetencji-czytelniczych/ motyl_7_wymiar-768×548

motyl_7_wymiar-768x548

 

ODN TARGET PARTNEREM BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU

ODN TARGET PARTNEREM BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
17 WRZEŚNIA – WIELKIE OTWARCIE POZNAŃSKIEJ CZYTELNI KOMIKSÓW. UROCZYSTOŚĆ ODBĘDZIE SIĘ W RAMACH DNIA BATMANA – ŚWIĘTA FANÓW MROCZNEGO RYCERZA.
ODN TARGET JEST PARTNEREM BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ. W RAMACH IMPREZY ZAPLANOWALIŚMY WYKŁAD DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „POLSKI KOMIKS W SŁUŻBIE EDUKACJI KULTURALNEJ”.
PRELEGENT: JULIA KARCZEWSKA, DYREKTOR ODN TARGET, OPIEKUN MERYTORYCZNY I TRENER W PROJEKCIE „W POSZUKIWANIU POLSKICH SUPERBOHATERÓW – POLSKI KOMIKS W SŁUŻBIE EDUKACJI KULTURALNEJ” W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO “KULTURA DOSTĘPNA”
ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI J. POLSKIEGO, HISTORII, WYCHOWAWCÓW W KLASACH IV-VI, BIBLIOTEKARZY, PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC. LICZBA MIEJSC – 30. MIEJSCE: BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU, UL. RATAJCZAKA 38/40. CZYTELNIA ZBIORÓW SPECJALNYCH, II P., POKÓJ 152. TERMIN: 17 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2016R., GODZ. 10:30 – 11:30.
ZAPISY: BIURO@ODNTARGET.PL TEL. 725 426 452

batposter300rgb-duzy-jpg-726x1024

logo-bu-300x233

BATMAN_DAY_logo_live type

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, podpisała w piątek 17 czerwca dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

 Zmienione akty prawne to:

 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół.

W zakresie nauczania języka obcego nowożytnego zaszły następujące zmiany:

W celach wychowania przedszkolnego wskazano, iż przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zaproponowana zmiana wychodzi naprzeciw postulatom i oczekiwaniom zgłaszanym przez dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnością (w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi), którzy wskazują na znaczne trudności lub wręcz niemożność realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym przez ich dzieci, np. niektóre dzieci z autyzmem lub dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pomimo że ich możliwości intelektualne kształtują się na poziomie normy intelektualnej albo niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym objęte są przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tak, jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

Odpowiednio do zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących objęcia od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej uregulowała również harmonogram realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej podtrzymuje prawo dzieci 5-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym do realizacji ww. obszaru podstawy programowej. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Jednocześnie wskazuje się, aby obowiązek realizowania tego obszaru podstawy programowej przez pozostałe dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego rozpoczynał się dopiero od roku szkolnego 2017/2018.

W związku  z powyższym, znowelizowane zostało również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).  Zmiana polega na uregulowaniu kwestii stosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” w roku szkolnym 2016/2017 i ma charakter porządkujący.

Znowelizowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak również rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkółwchodzą w życie  z dniem 1 września 2016 r. Natomiast rozporządzenie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zacznie obowiązywać od dnia 1 września 2017 r.

źróło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenia-w-sprawie-podstawy-programowej-podpisane.html

signature-962354_960_720-300x225

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SPEAK ENGLISH

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w

OGÓLNOPOLSKIM  PROGRAMIE  NAUKI  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

DLA  NAUCZYCIELI  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO  I SPEAK  ENGLISH

Beautiful woman speak.Bubble with Britain flag. Isolated background.

W związku ze zmianami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego, zapraszamy nauczycieli Państwa placówki do udziału w programie nauki języka angielskiego.

Program nauczania jest opracowany przez metodyków będących wykładowcami Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został stworzony z myślą o nabywaniu kwalifikacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.

ZASADY  UDZIAŁU  W PROGRAMIE

1. Kurs będzie realizowany w uzgodnionej przez uczestników placówce na terenie gminy (możliwość tworzenia grup już od VI 2016r.).

2. Program spotkań (od poziomu podstawowego do poziomu B2, 210h stacjonarnych + 150h e-learningu):

1 raz w tygodniu x 120min. = 6 semestrów (110zł/os./m-c)

W zależności od potrzeb można realizować ten kurs w wersji intensywnej, w systemie dogodnym dla kursantów.

3. Liczba osób w grupie: 10 – 15 (możliwość udziału w grupie uczestników z różnych placówek).

4. Wszystkim uczestnikom kursu oferujemy na zakończenie każdego roku nauki udział w bezpłatnym 3-dniowym obozie językowym, z pełnym wyżywieniem, w 5 lokalizacjach do wyboru.

1camp

camp2-1024x685

5. Każda placówka, której nauczyciel uczestniczy w kursie, otrzyma program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową (PDF) + dostęp do 100 scenariuszy zajęć z języka angielskiego (PDF).

6, Koszt podręcznika Side By Side dla uczestnika kursu = 71zł/2 semestry.

7. Prosimy o przesłanie przez  dyrektora placówki zamieszczonych poniżej formularzy zgłoszeniowych na adres e-mail podany w formularzu:

Woj. dolnośląskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. kuj.-pom. – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. lubelskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. lubuskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. łódzkie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. małopolskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. mazowieckie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. opolskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. podkarpackie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. podlaskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. pomorskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. śląskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. świętokrzyskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. warm.-maz. – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. wielkopolskie – Formularz zgłoszenia do programu

Woj. zachodniopom. – Formularz zgłoszenia do programu

Organizatorzy:

odn-mailing-150325_01

fundacja